Alternatieven voor de toeristenbelasting

Bijna 80% van de Nederlandse gemeenten heft toeristenbelasting, vaak tot ergernis van lokale recreatieondernemers die vinden dat zij eenzijdig worden aangeslagen voor voorzieningen waar ook dagtoeristen en eigen inwoners van profiteren. In opdracht van de Federatie van Ondernemersverenigingen in de gemeente Veere heeft NYFER onderzocht welke alternatieven er zijn voor een rechtvaardige en doelmatige financiering van toeristische infrastructuur. Het rapport wordt binnenkort aangeboden aan het College van B&W en de Gemeenteraad van Veere en vanaf dat moment ook openbaar gemaakt.

 

Sturen op uitkomsten in de Wmo: het kan!

Stel maatschappelijke uitkomsten van meet af aan centraal bij het aanbieden van zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo. En meet die uitkomsten direct bij mensen zelf die de ondersteuning ontvangen. Dat zijn twee van de belangrijkste aanbevelingen die NYFER doet aan gemeenten die verantwoordelijk zijn geworden voor de ondersteuning en begeleiding van cliënten die voorheen onder de AWBZ vielen. De mogelijkheden van uitkomststuring in de Wmo zijn uitgewerkt in de handreiking “Sturen op uitkomsten in de Wmo – investeren in maatschappelijke participatie”, die NYFER in samenwerking met enkele grote gemeenten en het Transitiebureau Wmo van het Ministerie van VWS en de VNG heeft opgesteld.

Klik hier voor de handreiking pdf

Klik hier voor een samenvatting aan de hand van twaalf kernboodschappen pdf

 

IPA als meetinstrument

Tot nu toe bleef uitkomststuring vaak achterwege, omdat resultaten moeilijk te meten waren. Nieuwe meetinstrumenten hebben echter voor een doorbraak gezorgd. Zo vertaalt de vragenlijst Impact op Participatie en Autonomie (IPA) abstracte doelen als zelfredzaamheid en participatie naar concrete uitkomsten. Door aan mensen zelf te vragen hoe zij functioneren op gebieden als zelfverzorging, werk, mobiliteit en sociale contacten. Uit onderzoek met de IPA onder verschillende cliëntgroepen en in verschillende gemeenten blijkt dat de vragenlijst consistent en betrouwbaar meet hoe mensen hun eigen functioneren op de belangrijkste leefdomeinen beoordelen en waar zij beperkingen ervaren. Inmiddels heeft NYFER voor acht gemeenten in kaart gebracht hoe het gesteld is met de zelfredzaamheid en participatie van hun kwetsbare inwoners.

Download het overzicht van resultaten in de acht gemeenten pdf

 

Ook organisatie en beloning moeten anders

Uitkomstmeting is een voorwaarde voor uitkomststuring, maar ook de organisatie en beloningssystematiek moeten op het behalen van de gewenste maatschap-pelijke uitkomsten gericht zijn. Bijvoorbeeld door meer vrijheid voor professionals en een ‘premie op ontzorgen’ voor aanbieders en cliënten, als die hun eerste schreden op de arbeidsmarkt zetten. Dan ontstaat een gezamenlijk belang van gemeenten, aanbieders en betrokkenen om zelfredzaamheid te vergroten en krijgt maatschappelijke ondersteuning een nieuwe invulling.

Als gemeenten vasthouden aan sturing op productie, dreigt verschraling: de ondersteuning blijft in essentie hetzelfde maar wordt minder per cliënt, toegankelijk voor minder cliënten en/of professionals leveren salaris in. Om de kwaliteit van ondersteuning met minder geld op peil te houden, moeten de hele organisatie en financiering zich richten op zelfredzaamheid en participatie en moet consequent bij mensen zelf worden gemeten of die doelen worden bereikt.

Lees ook het artikel over uitkomststuring Wmo in het Financieele Dagblad pdf

of bekijk de presentatie van NYFER over uitkomststuring Wmo op de landelijke regiobijeenkomsten van VNG en VWS pdf

 

 

 

     

adres e-mail