2017

Investeren in een welvarend, duurzaam en aantrekkelijk Nederland

De Nederlandse economie staat in de komende decennia voor zeer grote investeringsopgaven, zoals de energietransitie, de omschakeling naar een klimaatneutrale economie, het bereikbaar houden van de steden en een vitaal platteland, voortgaande digitalisering van productie en consumptie, het aanpassen van de woningvoorraad en het verder versterken van het innovatievermogen en de kennisinfrastructuur. In opdracht van Bouwend Nederland heeft NYFER onderzocht hoe de noodzakelijke investeringen tot stand kunnen komen en hoe knelpunten zowel aan de vraag- als aan de aanbodkant van de kapitaalmarkt kunnen worden weggenomen. Daarbij wordt ook ingegaan op de rol die Invest-NL kan spelen in het versterken van de Nederlandse economie. pdf

Redzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners in Alphen aan den Rijn

In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft NYFER onderzocht hoe volwassen inwoners die gebruik maken van de Participatiewet en de Wmo, in het dagelijks leven functioneren: in hoeverre kunnen zij zich redden met de geboden ondersteuning? Ook is onderzocht wat de decentralisaties in het sociaal domein hebben betekend voor het gebruik van gemeentelijke voorzieningen en de kwaliteit van leven van inwoners die op die voorzieningen zijn aangewezen. pdf

2016

Buurtsupers in krimpregio's

Lokale buurtsupers die zorgen voor een winkelvoorziening in kleine dorpskernen en tegelijkertijd werk bieden aan mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt, zijn een mooi voorbeeld van integraal werken in het sociaal domein. Zij dragen bij aan de leefbaarheid van het dorp en aan de re-integratie en participatie van mensen die buiten het arbeidsproces staan en leveren zo een dubbel maatschappelijk rendement. Gemeenten die in de buurtsuper investeren met een projectfinanciering, kunnen hun investering ruimschoots terugverdienen door besparingen op uitkeringslasten en geïndiceerde Wmo-diensten. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, zoals lokaal draagvlak, politiek commitment en goede samenwerking met de sociale dienst die voor instroom van ''meewerkers' moet zorgen. Dit blijkt uit onderzoek van NYFER binnen het onderzoeksprogramma "Vakkundig aan het werk" van ZonMw.

Klik hier voor het volledige rapport pdf en het bijbehorende leefbaarheids-onderzoek pdf

Zie ook de video over het Buurtsuper-concept:

 

 

Toeristenbelasting

De heffing van toeristenbelasting leidt in veel gemeenten tot irritaties tussen het gemeentebestuur en recreatie-ondernemers. In opdracht van de gezamenlijke recreatie-ondernemers in de gemeente Veere heeft NYFER ondezocht wat de economische effecten van toeristenbelasting zijn en welke alternatieven er zijn om tot een doelmatige en rechtvaardige financiering van toeristische infrastructuur te komen zonder dat de gemeente er financieel bij inschiet. Klik hier voor het rapport.pdf

 

2015

Gastvrijheid en de BTW

Afschaffen van het lage btw-tarief voor de gastvrijheidssector kost 55.000 banen en berokkent de economie ook op langere termijn schade. Daarmee staat de maatregel haaks op het voornaamste doel van de beoogde belastinghervorming: bevordering van de werkgelegenheid. Dit concludeert NYFER in een onderzoek voor Gastvrij Nederland, de overkoepelende organisatie voor ondernemingen en organisaties die zich bezighouden met toerisme, recreatie, horeca, vrije tijd, attracties, de cultuursector, sportvoorzieningen, evenementen en waterrecreatie. pdf

Minima-effectrapportage Gemeente Alphen aan den Rijn

Samen met het NIBUD heeft NYFER onderzocht welke invloed landelijke en gemeentelijke maatregelen hebben op de financiële positie van inwoners met lage inkomens in Alphen aan den Rijn. pdf

 

Beschermd wonen in de Zaanstreek

In de Zaanstreek wordt gewerkt aan een nieuwe invulling van het 'beschermd wonen'. In dat kader heeft NYFER onderzoek gedaan naar de cliëntervaringen en -wensen met betrekking tot beschermd wonen. Succesvolle inpassing
van beschermd wonen in de brede maatschappelijke ondersteuning is niet
alleen een kwestie van wonen en zorg, maar ook van sociale en
arbeidsparticipatie. pdf

2014

Uitholling overdwars

In de afgelopen jaren is er door de kabinetten Rutte I en II  € 6,5 miljard bezuinigd op het Infrastructuurfonds en € 0,7 mrd. op het Deltafonds. Dat is meer dan op andere collectieve uitgaven. Bezuinigen op infrastructuur is politiek verleidelijk in tijden van financiële krapte, maar schaadt de Nederlandse concurrentiepositie en economische groei. In het onderzoek Uitholling overdwars, uitgevoerd in opdracht van ProRail, concludeert NYFER dat er grote economische risico’s kleven aan de achterblijvende investeringen in infrastructuur. Een veelzijdige, hoogwaardige, betrouwbare en veilige transportinfrastructuur is essentieel is om Nederland op lange termijn concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. pdf

Zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers

De vragenlijst "Impact op Participatie en Autonomie" (IPA) blijkt een geschikt instrument om de zelfredzaamheid te meten van mensen die onder de Wmo (gaan) vallen. Dit blijkt uit een pilotmeting die NYFER met de IPA heeft uitgevoerd onder thuiszorgcliënten, mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen met psychische problematiek die zelfstandig wonen en begeleiding en ondersteuning ontvangen. De IPA meet hoe mensen zelf hun functioneren beoordelen op belangrijke leefdomeinen, zoals zelfverzorging, werk, mobiliteit en sociale contacten. Inmiddels heeft NYFER voor acht gemeenten in kaart gebracht hoe het gesteld is met de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners. Klik hier voor het verslag van de pilot pdf

2013

Sturen op uitkomsten in de Wmo

Stel maatschappelijke uitkomsten van meet af aan centraal bij de inkoop van zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo. En meet die uitkomsten direct bij mensen zelf die de ondersteuning ontvangen. Dat zijn twee van de belangrijkste aanbevelingen die NYFER doet in een handreiking aan gemeenten die verantwoordelijk worden voor de ondersteuning en begeleiding van cliënten die nu nog onder de AWBZ vallen. De handreiking is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Apeldoorn, Eindhoven, Enschede, Tilburg en Zaanstad en het Transitiebureau Begeleiding in de Wmo van het Ministerie van VWS en de VNG. De handreiking werkt ook uit hoe gemeenten uitkomststuring concreet gestalte kunnen geven bij de inkoop van ondersteuning in het kader van de Wmo.

Klik hier voor de handreiking pdf

Gezond online

eHealth kan de gezondheidszorg jaarlijks 400 miljoen euro besparen. Dat blijkt uit onderzoek van NYFER, in opdracht van ONVZ Zorgverzekeraar. Zorg kan niet alleen efficiënter, maar vooral ook patiëntvriendelijker. Apps, online hulpprogramma’s en videocommunicatie stellen patiënten in staat zelf meer regie over hun gezondheid te voeren. eHealth kan “een omwenteling in de zorg” betekenen, stelt NYFER in zijn rapport Gezond Online. ICT kan bijvoorbeeld helpen het aantal fouten bij medicatieverstrekking terug te dringen en onnodige en dubbele handelingen en bezoeken aan artsen voorkomen. Daardoor neemt de productiviteit toe. Ook kunnen mensen – met ondersteuning van slimme technologie – veel beter hun eigen conditie in de gaten houden. Dit sluit aan bij de toenemende behoefte om controle te hebben over de eigen gezondheid. Klik hier voor het rapport download hier de pdf

 

Koopkrachteffecten van het kabinetsbeleid voor 65-plussers

Door een opeenstapeling van maatregelen in de sfeer van pensioenen, huren en zorgkosten zal de koopkracht van veel 65-plushuishoudens de komende jaren flink achteruitgaan. Dit blijkt uit berekeningen van NYFER voor de CSO, de koepel van ouderenorganisaties. Met name huishoudens die veel zorg gebruiken, gaan de gevolgen van het kabinetsbeleid merken. In de koopkrachtberekeningen die tot nu toe zijn gepresenteerd, komen de gevolgen van het kabinetsbeleid voor mensen met hoge zorgkosten onvoldoende tot uitdrukking.

Voor het complete rapport: pdf

 

2012

Het Nieuwe Werken in de zorg

Als professionals in de zorg meer ruimte krijgen om hun eigen agenda te bepalen en zorg op maat te leveren, leidt dat tot grotere inzetbaarheid, meer arbeidsvreugde en tevreden cliënten. Dit blijkt uit onderzoek van NYFER naar Het Nieuwe Werken in de zorg, uitgevoerd in opdracht van Natuur & Milieu. Het Nieuwe Werken vergroot niet alleen de inzetbaarheid van medewerkers, maar levert ook besparingen op door minder ziekteverzuim, minder reistijdverlies en minder huisvestingskosten. Zorginstellingen die hun medewerkers meer verantwoordelijkheid en autonomie geven, realiseren ook forse besparingen op management- en ondersteuningskosten. Het Nieuwe Werken is echter geen simpel recept voor betere prestaties of lagere kosten. Het kost grote inspanningen om het met succes in te voeren. Zorginstellingen die daarin slagen, zien zowel de tevredenheid van hun medewerkers als die van hun cliënten toenemen. pdf   

 

De basis moet goed zijn!

Om tot de internationale top van kenniseconomieën te behoren, is een sterke, innovatieve maakindustrie noodzakelijk. De basismetaalindustrie is hier een vitaal onderdeel van. Dit blijkt uit onderzoek van NYFER in opdracht van de VNMI. Om een hoogwaardige basismetaalindustrie te behouden moet de industrie op gelijke voet kunnen concurreren met internationale concurrenten. Op dit moment wordt de concurrentie belemmerd door een ongelijk speelveld op het gebied van milieuregels, handelsbelemmeringen en het energie- en klimaatbeleid. Consistent en betrouwbaar beleid op deze gebieden is essentieel voor blijvende investeringen in een hoogwaardige en vernieuwende basismetaalindustrie in Nederland en West-Europa. PDF

 

Integrale zorg in de buurt

In 2012 komen de zorguitgaven per gemiddelde Nederlander uit op ongeveer € 5600. In 2000 was dat de helft. Die explosieve stijging komt niet door de vergrijzing (die verklaart maar 15% van de kostentoename), maar door het ontbreken van prikkels om zorgeuro’s doelmatig te besteden.

Aanbieders van zorg hebben weinig belang bij doelmatigheid. Hun inkomsten hangen af van de zorg die zij leveren (productie), niet van de bijdrage aan gezondheid of kwaliteit van leven. Hierdoor blijven investeringen in preventie, verbetering van de leefstijl en ondersteuning van mensen om zelf hun gezondheid te managen, achter; de focus ligt op omzet en verrichtingen. Doelmatigheid moet, naast kwaliteit en toegankelijkheid, een grotere rol gaan spelen in de organisatie van de zorg, aldus het rapport. En dat kan door financiële prikkels daar sterker op te richten.

Klik hier voor een uitgebreide samenvatting van het rapport of bestel het complete rapport via nyfer@nyfer.nl. De kosten van het rapport (incl. verzending) zijn: € 24,50

 

2011

Wonen naar keuze

NYFER heeft voor de Vereniging Eigen Huis (VEH) doorgerekend wat de effecten zijn van een integrale hervorming van het woonbeleid, waarbij de hypotheekrenteaftrek in 25 jaar wordt afgebouwd en huren in 25 jaar naar marktconform niveau worden opgetrokkken. Negatieve koopkrachteffecten worden gecompenseerd door belastingverlaging en voor lage inkomens wordt een woontoeslag geïntroduceerd. Hierdoor neemt de financiële kwetsbaarheid af, verdwijnt de kloof tussen koop en huur en krijgen huishoudens meer kansen om te wonen zoals zij verkiezen. Van een beter functionerende woningmarkt profiteert de hele economie. PDF

Maastricht op de kaart

Welke ontwikkelingen bepalen de regionaal-economische dynamiek in Zuid-Limburg en hoe kan Maastricht daar het best op inspelen? PDF

 

2010

TBS uit de gratie

In 2008 en 2009 hebben rechters minder vaak TBS met dwangverpleging opgelegd dan in voorafgaande jaren. Door een oplopende behandelduur, minder verlofmogelijkheden en een grotere kans op levenslange opsluiting is het vertrouwen van rechters, officieren van justitie, advocaten en verdachten in TBS als strafrechtelijke maatregel afgenomen. Als TBS vonnissen steeds vaker worden vervangen door een (levens)lange gevangenisstraf, is dat niet in het belang van een ‘veilige samenleving’. Dit blijkt uit onderzoek van NYFER in opdracht van de Van der Hoeven Stichting. Voor de samenvatting: pdf

Een steuntje en een duwtje

In veel gemeenten is er weinig samenhang tussen het armoede- en reïntegratiebeleid. Het minimabeleid functioneert vooral als financieel vangnet. Toch zijn er ook gemeenten die de positie van hun kwetsbare burgers op meer structurele wijze proberen te versterken

PDF

Meer hbo in Apeldoorn

Het aandeel jonge, hoogopgeleide inwoners in de leeftijdscategorie 18 tot 39 jaar krimpt in Apeldoorn. Eén van de oorzaken is dat

Apeldoorn weinig aanbod van hoger onderwijs (hbo, wo) heeft. Welke mogelijkheden heeft Apeldoorn om meer hoger onderwijs aan te trekken? PDF

Delft als centrum van kennis en innovatie

Hoe kan Delft zich binnen de Zuidvleugel van de Randstad ontwikkelen tot nationaal en internationaal toonaangevend centrum van kennis en innovatie? PDF

Koopkrachteffecten verkiezingsprogramma's 2011 -2015

NYFER heeft kort voor de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010 in opdracht van de Volkskrant de koopkrachteffecten van de verkiezingsprogramma’s van negen politieke patijen doorgerekend: CDA, PvdA, SP, VVD, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en SGP. Hier vindt u de resultaten. PDF

Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen

Niet-westerse allochtonen maken meer gebruik van collectieve voorzieningen en dragen minder af aan belastingen en premies dan de gemiddelde inwoner van Nederland. Daardoor is hun netto bijdrage aan de publieke financiën negatief. Dit blijkt uit onderzoek van NYFER in opdracht van de PVV. Wanneer inkomsten en uitgaven over de levensloop worden gesommeerd, kost een niet-westerse immigrant tussen de 25 en 35 jaar de publieke sector € 40.000 à € 50.000. Op andere leeftijden zijn de kosten hoger. Het gaat hier om de kosten van een ‘gemiddelde’ niet-westerse immigrant met sociaal-economische kenmerken die overeenkomen met die van de huidige populatie niet-westerse allochtonen. Hoog opgeleide immigranten kunnen een positieve bijdrage aan de schatkist leveren.

PDF

2009

Staaltjes van vernuft
De metaalverwerkende industrie wordt hard geraakt door de economische crisis. Toch zijn er bedrijven die het relatief goed doen. Dit zijn bedrijven met een duidelijke strategie. Zo’n strategie is geen oplossing voor de crisis, maar biedt wel houvast voor het maken van keuzen. In opdracht van de Staalfederatie Nederland heeft NYFER onderzoek gedaan naar de strategie van succesvolle bedrijven in de metaalverwerkende industrie.

PDF

Van oude waarden naar nieuwe waarde
Kloosters zijn een beeldbepalend element van het Brabantse land en de Brabantse cultuur. Door secularisering en vergrijzing worden de kloostergemeenschappen steeds kleiner en ouder. Binnen een beperkt aantal jaren zullen veel van deze kloosters leegkomen. Zonder nadere maatregelen is het risico groot dat dit historisch, cultureel en religieus erfgoed door gedwongen verkoop of sloop verloren gaat. Voor ontwikkelmaatschappij Agro & Co heeft NYFER onderzocht welke nieuwe, economisch kansrijke bestemmingen voor de kloosters mogelijk zijn, met behoud van hun oorspronkelijke identiteit. PDF

Marktverkenning masteropleiding economie in Utrecht
De Utrecht School of Economics wil het aantal masterstudenten economie vergroten. Aan NYFER is gevraagd om te onderzoeken waarom de studentenaantallen achterblijven bij de verwachtingen en suggesties te doen om meer studenten aan te trekken.

NVGG Strategisch plan 2009 - 2013
De Nederlandse Vereniging voor Groeihormoondeficiëntie en Groeihormoonbehandeling heeft NYFER gevraagd om te assisteren bij het opstellen van een strategisch plan voor de periode 2009-2013.

Lessen uit de keten van werk en inkomen
Zes jaar geleden zijn de eerste stappen naar samenwerking in de keten van werk en inkomen gezet. Inmiddels krijgt integrale en ontschotte dienstverlening aan de klant op steeds meer plekken gestalte. Toch is de keten nog niet ‘af’. De samenwerking zal zich de komende jaren verder moeten blijven ontwikkelen. In opdracht van het ministerie van SZW heeft NYFER belangrijke ervaringen met de samenwerking bijeengebracht. Hoewel in dit boekje de keten van werk en inkomen centraal staat, zijn de succes- en faalfactoren voor de samenwerking ook van toepassing op andere maatschappelijke terreinen waar ketensamenwerking noodzakelijk is, zoals de jeugdzorg, het veiligheidsbeleid, het achterstandsbeleid of de ouderenzorg.

Publicaties 2008
Publicaties 2007
Publicaties 2006
Publicaties 2005
Publicaties 2004

adres e-mail