2005

Houdbare solidariteit in de gezondheidszorg
In een essay voor de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg verkent NYFER waar de grenzen van de solidariteit in de zorg liggen en hoe solidariteit in de zorg op lange termijn kan worden gewaarborgd. Enerzijds moet er een zekere equivalentie zijn tussen wat mensen voor hun zorg betalen en wat zij daarvoor terug ontvangen. Anderzijds geldt dat solidariteit méér is dan alleen een verzekeringspolis. Het is ook een bewustzijn van saamhorigheid en betrokkenheid bij de behoeften van anderen en de bereidheid om de consequenties daarvan te dragen. pdf

Blijvende zorg. Economische aspecten van langdurige ouderenzorg
Hoe kunnen de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor hulpbehoevende ouderen op lange termijn kan worden gewaarborgd, nu hun aantal als percentage van de bevolking fors oploopt. Dit rapport analyseert welke ontwikkelingen zich in de vraag naar en het aanbod van langdurige ouderenzorg aftekenen en verkent opties om de ouderenzorg te financieren en organiseren. Naarmate ouderen welvarender worden ligt het voor de hand een groter beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen om voorzieningen te treffen voor hun oude dag. Vrijwillige besparingen en verzekeringen voor ouderenzorg blijken echter onvoldoende van de grond te komen. Ook de mogelijkheden van familieleden en vrijwilligers om een deel van de zorg voor ouderen in hun omgeving op zich te nemen, zijn niet onuitputtelijk. Publieke waarborgen dat hulpbehoevende ouderen de zorg krijgen die zij nodig hebben, zullen noodzakelijk blijven.

Een opstapkorting voor werkzoekenden
De sterke stijging van de werkloosheid draagt het gevaar in zich dat een groep werklozen blijvend van de arbeidsmarkt wegdrijft. Het kabinetsbeleid gericht op algemene bevordering van de arbeidsparticipatie moet daarom worden aangevuld met een specifiek beleid dat voor iedereen die een half jaar of langer werkloos is de kansen op een baan vergroot. Dit beleid kan vorm krijgen door een opstapkorting voor werkzoekenden. pdf

Delft Kennisstad
In het begin van de jaren 1990 heeft de gemeente Delft een beleid ingezet om Delft als ‘kennisstad’ te positioneren. Het belangrijkste doel van dit beleid was de vestiging van kennisintensieve bedrijvigheid in de gemeente te bevorderen. Op verzoek van de Rekenkamer van Delft heeft NYFER onderzoek gedaan naar de effectiviteit en efficiency van dit beleid. Daarbij is het beleid zowel vanuit een economische als een bestuurlijk perspectief geëvalueerd. pdf

Publicaties 2009
Publicaties 2008
Publicaties 2007
Publicaties 2006
Publicaties 2004

 

adres e-mail