2006

Wensen van werkgevers
Gemeenten getroosten zich veel moeite om werkzoekenden in de WWB naar een baan te bemiddelen. Vaak echter blijkt er een verschil tussen wat werkgevers zoeken en wat potentiële werknemers te bieden hebben. In opdracht van de gemeente Utrecht heeft NYFER onderzoek gedaan naar de aard en omvang – kwalitatief en kwantitatief – van de mismatches op de lokale arbeidsmarkt en naar de mogelijkheden om die te beperken. Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers motivatie, representativiteit en een goede beheersing van de Nederlandse taal als de belangrijkste functievereisten zien. Door daar met re-integratieprogramma’s op in te spelen kunnen de uitstroomkansen van bijstandscliënten aanzienlijk verhoogd worden. pdf

Parels van de Nederlandse maakindustrie
De Nederlandse maakindustrie kent een aantal bijzondere bedrijven die in hun specifieke niche-markt spelers van wereldformaat of zelfs wereldmarktleider zijn. In opdracht van Van Lanschot Bankiers heeft NYFER onderzocht waarin deze bedrijven zich van doorsnee-bedrijven onderscheiden en hoe zij er in slagen zich aan de internationale top te handhaven. Het belangrijkste geheim van hun succes is permanente innovatie. Alle ‘parels’ in dit onderzoek zijn er diep van doordrongen dat zij continu moeten innoveren om hun positie op de wereldmarkt te behouden en verder te versterken. pdf

Zorgstandaards
Zorgstandaards zijn normen die aangeven waar goede zorg voor een specifieke aandoening aan moet voldoen, gezien vanuit een patiëntenperspectief. Daarmee verschillen zorgstandaards fundamenteel van de gangbare medische richtlijnen, protocollen en kwaliteitscriteria, die vanuit de
aanbodkant zijn opgesteld. In samenwerking met een aantal patiëntenverenigingen heeft NYFER geanalyseerd wat het belang van zorgstandaards is en hoe zij kunnen bijdragen aan meer kwaliteit en transparantie in de gezondheidszorg. pdf

Maatschappelijk effecten van internetfarmacie
Internetapotheken kunnen de consument belangrijke voordelen bieden, zo blijkt uit onderzoek van economisch onderzoeksbureau NYFER. Zo kan internetfarmacie een voortrekkersrol vervullen in de bevordering van therapietrouw. Ook werken internetapotheken efficiënter dan reguliere apotheken, wat op termijn kan leiden tot goedkopere medicijnen. Daarnaast bespaart internetfarmacie de consument tijd en moeite. De voordelen hiervan lopen in de miljoenen euro’s. pdf

Concurrentie en regulering in de WGA
De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) introduceert concurrentie tussen de publieke uitvoeringsinstelling (UWV) en particuliere verzekeraars bij de uitvoering van de WGA. Uit ervaringen in de VS met de workers’ compensation blijkt dat een gemengd publiek/private uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering goed kan werken, mits er adequate voorzieningen worden getroffen om het publieke belang bij de uitvoering van de verzekering te waarborgen en te zorgen voor eerlijke concurrentieverhoudingen (level playing field) tussen de publieke en private uitvoerders.

Werken met de WWB
De manager van de sociale dienst is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de WWB. Hij of zij moet ervoor zorgen dat de doelstellingen van de WWB worden bereikt, dat de budgetten op een doelmatige manier worden besteed en dat de organisatie goed loopt. Bovendien moet hij of zij goed inspelen op de wensen van de lokale politiek en moet de informatievoorziening op orde zijn. Dit boekje is een hulpmiddel voor managers van sociale diensten bij het uitvoeren van deze taken. Het richt zich met name op managers van sociale diensten in kleinere gemeenten, die met beperkte menskracht en middelen de taken in het kader van de WWB moeten uitvoeren. Het boekje voorziet deze managers van nuttige tips en praktische aanbevelingen om slim en doelmatig te werken. De aanbevelingen zijn voor het grootste deel gebaseerd op praktijkervaringen die in verschillende gemeenten inmiddels met de nieuwe wet zijn opgedaan (best practices). pdf

Publicaties 2009
Publicaties 2008
Publicaties 2007
Publicaties 2005
Publicaties 2004

adres e-mail