2008

Economische effecten van de premiestructuur in de zorg
In de gezondheidszorg gaat zeer veel geld om: in 2007 € 62,7 miljard of wel 11,4% van het bbp. Via heffingen en premies wordt dat geld bij de ene persoon geïnd en aan gezondheidszorg voor een andere persoon uitgegeven. Hieraan kleven bezwaren. Uit de economische theorie is bekend dat heffingen en belastingen de optimale allocatie verstoren. Op verzoek van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg heeft NYFER onderzocht welke effecten de financieringswijze in de zorg heeft op verschillende doelstellingen die in de zorg centraal staan en welke dilemma’s zich daarbij voordoen. pdf

Efficiency en effectiviteit van het economische beleid in Huizen, 1998-2007
Op verzoek van de Rekencommissie van de gemeente Huizen heeft NYFER onderzoek gedaan naar de efficiency en effectiviteit van het economische beleid in de periode 1998-2007. pdf

Eb en vloed wachten op niemand
De klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande stijging van de zeespiegel stellen ons land voor grote uitdagingen. Het gaat hier niet alleen om ruimtelijke ingrepen om de waterveiligheid en (zoet)watervoorziening te waarborgen, maar ook om economische, maatschappelijke en bestuurlijke uitdagingen. Ter voorbereiding van het rapport van de Deltacommissie heeft NYFER adviezen uitgebracht over vraagstukken op bestuurlijk, financieel en juridisch gebied. pdf

Het hoofd boven water’
Ten behoeve van de Deltacommissie heeft NYFER onderzocht hoe in de afgelopen twee eeuwen belangrijke waterstaatkundige werken, zoals de Nieuwe Waterweg en het Noordzeekanaal, de Zuiderzeewerken en de Deltawerken, zijn gefinancierd en uitgevoerd en hoe de politieke besluitvorming hierover verliep. pdf

BDO Performance Groeimonitor
NYFER heeft economische onderbouwing geleverd voor de BDO Performance Groeimonitor, waarmee de groeiprestaties van ondernemingen kunnen worden gemonitord en geëvalueerd.

Barriers for innovation
Alle mooie woorden en goede bedoelingen ten spijt is innovatie vaak een uphill struggle. Innovatie moet opboksen tegen gevestigde belangen en reputaties, starre wet- en regelgeving, ingesleten conventies en gestolde instituties. In een essay voor de WRR analyseert NYFER vier cases, waarin innovatieve ontwikkelingen tegen obstakels van verschillende aard opliepen. Deze cases zijn: windenergie in Nederland, de ‘fluisterbus’, het Elektronisch Patiënten Dossier en energiehuizen.

Van later zorg?
In opdracht van VNO-NCW heeft NYFER een analyse uitgevoerd van de stijging van de zorguitgaven op lange termijn bij ongewijzigd beleid. Ook worden aanbevelingen gedaan om de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel te vergroten.

Wie zijn huis bouwt op zand…
Voor DBV verzekeringen heeft NYFER verkenningen uitgevoerd van de ontwikkelingen op de huizen- en hypotheekmarkt op middellange termijn. Ook worden risico’s op korte en langere termijn in kaart gebracht. pdf

Publicaties 2009
Publicaties 2007
Publicaties 2006
Publicaties 2005
Publicaties 2004

adres e-mail